תקנון

תנאי שימוש באתר מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ-מלכה גריל ,קייטרינג ואוכל מוכן לשבת

מבוא

 •  
  • בהיכנסך לאתר המסחרי האלקטרוני של חברת מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ בע"מ, ח.פ. 516137866 (להלן: " מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ")-מלכה גריל ותבשיל באתר https://www.malka-grill.co.il/ להלן: "האתר") וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון מכל הסוגים, בשרים וסלטים, הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר. התקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן באמצעות סניפי מלכה גריל ותבשיל בע"מ יהיו כפופים לתנאים הקבועים בתקנון זה.

כל משתמש באתר (להלן "המשתמש") מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות (ניתן למצוא קישור להלן) ולכללי ההשתתפות באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ")-, לרבות כנגד בעליה, עובדיה ו/או נציגיה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ")-והמפורטות בתקנון זה.

אודות האתר והאפליקציה

 •  
  • האתר מספק פלטפורמה המאפשרת ביצוע עסקאות בין המשתמש לסניפי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ")-לצורך הזמנות מהמסעדה.

האתר מאפשר למשתמש לרכוש, בין היתר, באמצעות שימוש בחשבון שנפתח למשתמש מוצרי מזון מכל הסוגים, בשרים וסלטים המפורטות באתר ובאפליקציה.

תנאים לביצוע פעולה באתר

 •  
  • השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות מותנה בפתיחת חשבון ("החשבון"). לצורך פתיחת החשבון יופק למשתמש שם משתמש וסיסמא. על המשתמש למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
  • המשתמש מתחייב בזאת כי:
   • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר;
   • שם המשתמש שיבחר על ידי המשתמש אינו כפוף לזכויותיו של אדם אחר;
   • המשתמש לא יעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר;
   • במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוני משתמש, המשתמש ידווח ל מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ")-על כך לאלתר באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת https://www.malka-grill.co.il/_________
   • כי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ רשאים לעשות שימוש בפרטים שימסרו באתר לצורך דיוור ו/או פרסום מעת לעת. המשתמש יהיה רשאי לבקש להסירו מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על קישורית הסרה במודעות הפרסום ו/או משלוח דוא"לל malkaresturant@gmail.com /או יצירת קשר טלפוני במספר 0050-2179966
  • כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים:
   • המשתמש באתר המבצע פעולה הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב התחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר.
   • המשתמש המבצע תשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי יחזיק בכרטיס אשראי תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל או לחילופין הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס באמצעותו מבוצע התשלום באתר.
   • המשתמש הינו בעל תיבת דוא"ל וכל הודעה שתשלח לתיבת הדוא"ל מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מידי על ידי המשתמש.
   • הזמנת המשלוח מותנית בקיומו של מלאי פנוי.

הגבלת אחריות

 •  
  • מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בין המשתמש לבין סניפי " מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ המפורטים באתר והמאפשרים הזמנות באמצעות האתר באמצעי תשלום שונים (להלן "המסעדה"). הפרטים וכל המידע המוצגים באתר נמסרו למפעיל האתר ו/או מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ידי הסניפים  בלבד ובאחריותם המלאה, לפיכך לא תהיה ל מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ – בעלי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם אחריות בשום צורה ואופן לכל מצג וכל מידע באתר לרבות בכל הנוגע לטיב המזון, איכותו, מחירו (לרבות מחיר השליחות), זהות חברת המשלוחים, מועדי המשלוח, דמי המשלוח וזמני הגעתו, אריזתו (לרבות באמצעות כלים מתכלים) ותשלום כל תשר לשליח בפועל (להלן: "מפרט הרכישה").

האחריות הבלעדית על מפרט הרכישה חלה על המסעדה בלבד, בהתאם לחוקים שונים ובכלל זה חוקי אחריות למוצרים פגומים, חוקי הגנת הצרכן ותעודות הכשרות של המסעדה (ככל שאלה קיימות).

 • המידע באתר ניתן AS IS  ו מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ אינה מתחייבת לדיוקו או נכונותו. לפיכך מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ איננה אחראית לנכונות מידע שנימסר במסגרת האתר ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר. האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.

למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם בכל הנוגע למפרט הרכישה הכולל בין השאר את מחירי המוצרים, עלות דמי משלוח, אריזתו (לרבות באמצעות כלים מתכלים) וכיוצ״ב.

 • הפרטים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיו"ב. מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי .
 • מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או אובדן חסכונות ו/או נזקים ישירים ו/או לא ישירים ו/או מיוחדים ו/או עקיפים, הנובעים מהשימוש ו/או מאי היכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר. מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ אינה אחראית כלפי המשתמש בכל הקשור למשלוח המזון מהמסעדה למשתמש ומדיניות המשלוחים ככל שהמשלוח יבוצע על ידי צד ג' כפופה למדיניות המשלוחים של חברת המשלוחים ו/או מבצע המשלוח.
 • השימוש באתר, לרבות ההסתמכות על המחירים ורכישת מוצרים ו/או שירותים הינו בהתאם לאמור בתקנון זה. מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג של מוצר ו/או שירות, וייתכנו מוצרים ו/או שירותים מקבילים שמחירי השוק שלהם נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר ו/או מוצעים לרכישה ו/או שהמחירים זהים למחיר הנמכר בסניפי הרשת.
 • מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי המסעדה ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המחירים המוצגים באתר. המשתמש הודע שתיתכן חריגה במשקל המוצרים שהזמין ולא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין חריגה זאת כלפי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ.
 • תפקוד האתר תלוי גם בספקים חיצוניים (ספקיות אינטרנט) ומ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ י ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לתקלות כאלה ואחרות שעלולות לפגוע בפעילות הסדירה של האתר, לרבות ליצור תקלות בביצוע הזמנות.

הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

 •  
  • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו, הינם בבעלות בלעדית של מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה ו/או תביעה כלפי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מ מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ בלבד.

כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים') " מלכה גריל ותבשיל " הינו שם מסחרי בבעלות מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשם זה ו/או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה.

מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע ו/או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם ו/או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנם ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.

השימוש באתר

 •  
  • המשתמש רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת של מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
  • האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה על המשתמש בלבד;
  • המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  • מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ו/או מפעילי האתר רשאים להורות למשתמש לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה המשתמש יבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם בעניין זה.
  • מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים ל מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ לפי כל דין, מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש בכל עת וללא התראה מוקדמת, באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים:
   • מעשה בלתי חוקי;
   • הפרת תנאי מהתקנון;
   • מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן;
   • מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של האתר.

תנאים נוספים

 •  
  • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
  • אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל המוצרים, המוצגים במסגרת האתר, הינם באיכות וטיב טובים כפי שמקובל בחברה ויועברו למשתמש במהירות סבירה, בטיב ובאיכות טובים, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. אם יעכבו או ימנעו גורמים כלשהם, או אירועים כלשהם, שאינם בשליטת מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ, או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ו/או מי מטעמה להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידם, או לחילופין תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או מועדי האספקה ו/או בכל מידע אחר לגביו, רשאית מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ו/או מי מטעמה, לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
  • ביטול עסקה יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  • המוצרים כולם יוצאים מהמסעדה בקירור וברמת טריות מקסימלית ומגיעים לבית הלקוח/המזמין בהובלה בקירור, מ.מלכה גריל ותבשיל בע"מ אינה אחראית לכל נזק שיגרם עקב אחסון שלא בטמפרטורת קירור נכונה(4 מעלות צלזיוס).

ברירת דין ומקום שיפוט

 •  
  • התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.

קניין רוחני

 •  
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול והמאוגד בו הינן בבעלות מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ מ בלבד ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לאתר להשתמש בהם.
  • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ. על המשתמש להימנע מכל פעולה ו/או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של מ.מלכה גריל ותבשיל בע"מ. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר ו/או למחוק ו/או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כללי

 •  
  • מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר, בשירותים ובתכני האתר ו מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ, אך ורק לצרכים המתוארים באתר, ובתקנון; והכל בכפוף ליתר הוראות התקנון ותנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ לא מעניקה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, האפליקציה, השירותים ותכני החברה.
  • ככל שהמשתמש ישלח מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ המלצות או השגות בקשר לאתר, לאפליקציה או לשירותים, מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
  • תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד למרות היותם מנוסחים בלשון זכר.
  • מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק מהם, בכל עת שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ו/או מי מטעמה בנושא זה.
  • מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ אינה מתחייבת, בין היתר, כי:
   • האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש;
   • השירותים המוצעים באתר יינתנו בלא הפסקות וללא טעויות;
   • האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של מ. מלכה גריל ותבשיל בע"מ ו/או של מי מטעמה.